Arbitrageplan - UNA

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Arbitrageplan

Arbitragebeleidsplan v.v. UNA

De doelstellingen van dit arbitrageplan zijn:

 1. Elke wedstrijd bij voetbalvereniging UNA wordt geleid door een gediplomeerde scheidsrechter.
 2. Het verbeteren van het imago van de verenigingsscheidsrechter. Voetbalvereniging UNA schept een aantrekkelijk klimaat, waarbij de verenigingsscheidsrechter plezier heeft in het fluiten van een wedstrijd, met respect wordt behandeld en zich veilig voelt vóór, tijdens en na een wedstrijd.
 3. Acceptatie van verenigingsscheidsrechters in alle geledingen (bestuur, trainers, leiders, ouders, enz.). De verenigingsscheidsrechter wordt door iedereen als een volwaardige scheidsrechter beschouwd en dient te allen tijde gesteund te worden, binnen en buiten het veld.

1. Elke wedstrijd bij voetbalvereniging UNA wordt geleid door een gediplomeerde scheidsrechter.

Werving
Jammer genoeg kan niet iedereen verenigingsscheidsrechter worden. Er zal dus kritisch gekeken moeten worden naar potentiële kandidaten. Het is van belang altijd een intakegesprek af te nemen, zodat van beide kanten de mogelijkheden worden afgetast. Onder het mom van “jong geleerd is oud gedaan” wordt er begonnen met werven bij de junioren voor het leiden van (in eerste instantie) pupillenwedstrijden. Op deze manier maken de junioren op een speelse manier kennis met leiding geven aan een wedstrijd én het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie.

Hiermee kan men bereiken:

 • Respect voor de arbitrage;
 • Verkrijgen van kennis van de spelregels;
 • Vergroten van betrokkenheid bij de vereniging.


Bovendien kunnen ouders en/of leiders dan ook doen waarvoor ze komen: supporter zijn of een team begeleiden. Jongeren vanaf 12 jaar mogen pupillenwedstrijden (O8/O9- en O10/O11-categorie) leiden. De doelgroep begint vanaf de O14-junioren (bij voorkeur 2e jaars). Elk jaar wordt er aan spelers en begeleiders van deze teams gevraagd of er interesse is. Wanneer een speler enthousiast is volgen er binnen het team vaak meer. De volgende groepen kunnen worden benaderd:

 • O14 tot en met O19-junioren;
 • Spelers uit de senioren teams;
 • Ouders;
 • Overige potentiële kandidaten via een oproep op de website en/of via persoonlijke benadering.


2. Begeleiding, behoud en opleiding van verenigingsscheidsrechters

Begeleiding en behoud

Het is belangrijk de verenigingsscheidsrechters voor de vereniging te behouden. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

 • Voetbalvereniging UNA geeft de voorkeur aan tenminste twee praktijkbegeleiders. Dit zijn gediplomeerde en/of gecertificeerde (verenigings)scheidsrechters. De praktijkbegeleiders begeleiden scheidsrechters in opleiding. Daarnaast worden jonge scheidsrechters tijdens hun wedstrijden zoveel mogelijk begeleid door een praktijkbegeleider of andere ervaren scheidsrechter. Het streven is om met elke scheidsrechter minimaal tweemaal per jaar een feedback-gesprek te voeren gekoppeld aan een recent gefloten wedstrijd.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van begeleidingsrapporten van de KNVB.
 • Voetbalvereniging UNA schept een klimaat waarbij verenigingsscheidsrechters zich prettig voelen bij de vereniging door goede faciliteiten ter beschikking te stellen (waaronder een opleidingsvergoeding, kleding en dergelijke), respect vanuit alle geledingen en aandacht.
 • Scheidsrechters moeten zich kunnen ontwikkelen. Talentvolle jeugdscheidsrechters moeten kunnen doorstromen naar de KNVB of naar de senioren. De selectie wordt mede bepaald door de wens van de betrokkene, deskundigheid en beoordeling van de praktijkbegeleider(s).
 • Bij minder functioneren, aangegeven door de verenigingsscheidsrechter zelf of praktijkbegeleider(s), is de mogelijkheid aanwezig de verenigingsscheidsrechter aan te stellen bij wedstrijden van een lager niveau.
 • Verenigingsscheidsrechters worden uitgenodigd voor de medewerkersavond van voetbalvereniging UNA.
 • Jaarlijks vóór aanvang van de competitie is er overleg met alle verenigingsscheidsrechters en praktijkbegeleiders over diverse zaken, zoals spelregelwijzigingen, het omgaan met gele en rode kaarten, wedstrijdgerichte situaties, kleding en faciliteiten.


Opleiding

Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren is een goede opleiding en begeleiding een eerste vereiste. Een scheidsrechter die een gedegen opleiding genoten heeft en van zijn deskundigheid blijk geeft zal meer respect en begrip afdwingen bij spelers dan een niet opgeleide scheidsrechter. Bovendien zal een opleiding bijdragen aan het zelfvertrouwen van de scheidsrechter.

Binnen de KNVB zijn onder andere de volgende opleidingen mogelijk:

 • Spelbegeleider en Pupillenscheidsrechter (wedstrijden O8 t/m O11);
 • Opleiding Verenigingsscheidsrechter
 • Assistent scheidsrechter;
 • Praktijkbegeleider Scheidsrechters Veldvoetbal
 • Scheidsrechtersbegeleider


Indien mogelijk zullen opleidingen zoveel mogelijk bij de eigen vereniging worden georganiseerd of in samenwerking met andere (buur)verenigingen.

Profielschets verenigingsscheidsrechter
De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de spelregels. Hij staat voor de taak wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen, beleven en leren. Vier taken zijn van belang voor de verenigingsscheidsrechter:

 • Volgen van het spel en toepassen van de spelregels;
 • Optreden bij beslismomenten;
 • Communiceren met spelers;
 • Afhandelen formaliteiten (administratie).

3. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is een profielschets samengesteld waaraan de verenigingsscheidsrechter moet voldoen.

Pupillenscheidsrechter

 • Minimum leeftijd 12 jaar.
 • Actief voetballen of gevoetbald hebben.
 • Bereid zijn de cursus pupillenscheidsrechter te volgen.
 • Beschikbaar zijn op zaterdagmorgen om pupillenwedstrijden te leiden.


Opleiding Verenigingsscheidsrechter

 • Minimum leeftijd 14 jaar.
 • Actief voetballen of gevoetbald hebben.
 • (bij voorkeur) ervaring als pupillenscheidsrechter.
 • Bereid zijn de Opleiding Verenigingsscheidsrechter te volgen.
 • Beschikbaar zijn om op zaterdag en/of zondag wedstrijden te leiden.


Verder heeft de verenigingsscheidsrechter een positieve instelling, voelt zich betrokken bij de vereniging, heeft fairplay hoog in het vaandel staan en staat open voor begeleiding door een praktijkbegeleider.

Profielschets praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren, te motiveren en feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) verbetering van het prestatieniveau. Door te luisteren, het stellen van (open) vragen en doorvragen tracht de praktijkbegeleider de scheidsrechter te laten terug kijken op het eigen handelen, waarvan het de bedoeling is dat dit een positieve bijdrage oplevert in zijn en/of haar ontwikkeling als scheidsrechter.

 • Gekwalificeerd BOS, SO II of verenigingsscheidsrechter;
 • Minimum leeftijd 25 jaar;
 • Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling;
 • Onderschrijft de doelstelling van de vereniging;
 • Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan;
 • Is in staat goed om te gaan met de doelgroep;
 • Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechtercoördinatoren;
 • Is bereid de cursus “Praktijkbegeleider scheidsrechters veldvoetbal” te volgen.


Indien mogelijk zal een praktijkbegeleider een vast aantal verenigingsscheidsrechters gaan begeleiden. Hierdoor wordt voorkomen dat een verenigingsscheidsrechter door verschillende praktijkbegeleiders wordt begeleid wat weer onduidelijkheid voor betreffende verenigingsscheidsrechter tot gevolg kan hebben. De praktijkbegeleiders zullen onderling overleg plegen over de vorderingen van hun pupillen en dit communiceren met de scheidsrechtercoördinatoren.

Organisatie
Om de continuïteit van het arbitragebeleidsplan te waarborgen is de Arbitragecommissie opgericht. Deze commissie bestaan (bij voorkeur) uit minimaal 5 personen waaronder de scheidsrechtercoördinator voor de Jeugdafdeling, de scheidsrechtercoördinator voor de Seniorenafdeling en een aantal praktijkbegeleiders. Bij voorkeur heeft één functiehouder in de Arbitragecommissie specifieke kennis van de KNVB-arbitrageopleidingen (bijv. een KNVB-docent). Het streven is om voor de Arbitragecommissie leden te zoeken met een ruime eigen ervaring als scheidsrechter

De Arbitragecommissie kiest uit de leden een voorzitter. Rapportage vindt plaats aan het Hoofdbestuur (portefeuillehouder Arbitrage) en aan het Jeugdbestuur.

De taken van de Arbitragecommissie zijn o.a.:

 • Werven, begeleiden en behouden van verenigingsscheidsrechters
 • Zorgen voor de aanstellingen van de scheidsrechters op alle thuiswedstrijden van UNA waarvoor géén KNVB-scheidsrechter wordt afgevaardigd
 • Opstellen van een jaarlijkse begroting t.b.v. de arbitrage-activiteiten, aankoop kleding, opleidingen et cetera
 • Organiseren van bijeenkomsten met als doel het vergroten van de spelregelkennis bij spelers, trainers, leiders, ouders en andere betrokkenen binnen de vv UNA
 • Onderhouden van contacten met de KNVB op het gebied van arbitrage
 • Waarborgen dat de vv UNA blijft voldoen aan de eisen/kwalificaties m.b.t. de KNVB/ARAG Fair Play certificering


Implementatie
Het eerste arbitragebeleidsplan voor de v.v. UNA is vastgesteld op 18 oktober 2010 door het hoofdbestuur. Het arbitrageplan is per 1 november 2010 van kracht.

Met ingang van het seizoen 2016-2017 is het plan geactualiseerd, o.a. door het gewijzigde opleidingsaanbod van de KNVB en het instellen van de Arbitragecommissie.

Daarnaast is in het algemene beleidsplan 2014-2017 voor de vv UNA de volgende tekst opgenomen m.b.t. Arbitrage. Deze tekst vormt een integraal onderdeel van het geactualiseerde Arbitragebeleidsplan:

Een goede arbitrage heeft een positieve invloed op het spelplezier en draagt bij aan preventie van verstoringen op en rond het veld. Zelf als arbiter betrokken zijn bij de voetbalsport heeft voor jeugdige arbiters een belangrijke opvoedende werking. Ook vanuit het normen- en waardenbeleid van de vereniging hecht UNA veel waarde aan een goede bezetting van het korps aan scheidsrechters en assistent-scheidrechters. Daarom willen we kwalitatief en kwantitatief de arbitrage bij de senioren verbeteren en een brug slaan tussen de arbitrage bij de junioren- en de seniorenafdeling. Het opleidingsbeleid voor jeugdige scheidsrechters, scheidsrechters voor de recreatieve teams op zondag en praktijkbegeleiders wordt versterkt. Het kader dat zich bij UNA bezighoudt met arbitrage wordt verbreed en de contacten met de KNVB worden geïntensiveerd. In samenwerking met de KNVB en de COVS zullen diverse workshops voor (jeugd)scheidsrechters worden georganiseerd gericht op het behalen van een scheidsrechtersdiploma. De spelregelkennis zal worden verbeterd -bijvoorbeeld door spelregelavonden- in voorbereiding op de verplichte spelregeltoets voor B-junioren in het seizoen 2014-2015. Omdat de huidige praktijk bij UNA -met als resultaat de ARAG Fair Play certificering- belangstelling ondervindt van meerdere verenigingen in onze omgeving zullen we hierin een voortrekkersrol kunnen vervullen. Dit past binnen onze ambitie om op Veldhovens respectievelijk regioniveau een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor andere voetbalverenigingen te zijn. De huidige contacten met onze samenwerkingsclubs (Rood Wit Veldhoven, Marvilde, Waalre, DBS, WODAN en Wilhelmina Boys) worden verder uitgebouwd. Door positieve PR op de website en waar mogelijk in de media zullen aspirant-arbiters bij UNA worden gestimuleerd om aan de opleiding deel te nemen. Daarnaast worden jeugdscheidsrechters gefaciliteerd door het ter beschikking stellen van tenues door de vereniging. Hiervoor wordt budget gereserveerd. Voordeel van een positieve PR is ook dat zichtbaar wordt dat ook op het gebied van arbitrage UNA in de topklasse meedoet.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!